Onder verhuurder wordt verstaan : Loopfietsbrabant.nl
Onder huurder wordt verstaan : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig.
Onder het gehuurde wordt verstaan : Lopifit fietsen en elektrische fietsen van loopfietsbrabant.nl met alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 1:
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden. Het lopen op het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar of vanaf 11 jaar onder begeleiding van een volwassene. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie doormiddel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verplicht. Hiervan zal een kopie worden gemaakt.

Artikel 3:
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4:
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (incl. borg) betaald te hebben.

Artikel 5:
De Lopifit fietsen en elektrische fietsen van verhuurder zijn niet verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van het gehuurde en eventuele toegebrachte schade aan derden veroorzaakt door huurder.
Huurder zal de kosten van de schade/diefstal/schade aan derden verhoogd met een eigen risico van € 150,00 vergoeden en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor de schade en/of diefstal De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle gevolg kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 6:
De huurder is verplicht bij het stallen/parkeren van de Lopifit fiets en elektrische fiets te allen tijde de sleutels uit het accupakket te halen en de fiets op slot te zetten met het bijgeleverde kabelslot ( minimaal met twee stuks aan elkaar gekoppeld ) om diefstal tegen te gaan. Het gehuurde mag nooit en te nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 7:
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder dan ook het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 5,00 per Lopifit fiets per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.

Artikel 10:
De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurkosten.

Artikel 11:
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 12:
De betaling voor groepsarrangementen en/of huurperiodes geschiedt vooraf en dient uiterlijk 7 dagen van te voren te zijn betaald aan verhuurder.

Artikel 13:
Bij annulering tot uiterlijk 1 dag voor aanvang huurperiode is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode per e-mail worden doorgegeven. Bij annulering op de dag van de huurperiode is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van het huurbedrag. Dit geld ook als de huurder niet komt opdagen tijdens de huurperiode.

Artikel 14:
Bij het sluiten van de huurovereenkomst overhandigd de huurder een borg van € 150,00 aan de verhuurder die, mits er geen schade op welke wijze dan ook aanwezig is, geretourneerd wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met overhandigde borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op mogelijke aanvullende schadevergoeding. De verhuurder is gerechtigd schade op een later tijdstip te inventariseren en het resterende deel van de borg dat na schadeaftrek overblijft op een later tijdstip terug te betalen aan huurder.